heit&mem

Swangerskipskalinder

Wanneer kan de baby horen, wanneer kan heit met het kamertje beginnen en wanneer kan mem de baby al voelen?

Heit en mem 
It kin wêze datst hiel wurch bist troch alles wat yn dyn lichem bart.
Nei de tolfde wike sil dat better wurde. En heit, sjochst al dat mem wat in búkje krijt?
Dat komt net troch de poppe, dy weacht noch mar in pear gram. It komt foaral troch de beskermjende floeistof.

Poppe
Fan ôf no prate wy net mear fan in embryo, mar fan in foetus.
De poppe begjint al echt op in lyts minskje te lykjen. Ek begjint er no te bewegen. Spitigernôch kinst dêr neat fan fiele.

It berntsje is no:
3 sintimeter en 2 gram

SchattigeBabykleertjes.nl