heit&mem

Swangerskipskalinder

Wanneer kan de baby horen, wanneer kan heit met het kamertje beginnen en wanneer kan mem de baby al voelen?

Heit en mem 
De kâns op in miskream is no lytser wurden. Tiid om de hiele wrâld te fertellen dat jimme heit en mem wurde!

Hoe ha jimme it de oansteande pake en beppe ferteld dat jimme in berntsje ferwachtsje? 

Poppe
De foetus begjint der no echt as in lyts minskje út te sjen en is sawat sa grut as dyn pink. Hy ûntwikkelet no syn stimbannen en syn gesichtsje wurdt hieltyd moaier.

It berntsje is no:
6,5 sintimeter en 20 gram

Green Jump eco bio fairtrade