heit&mem

Swangerskipskalinder

Wanneer kan de baby horen, wanneer kan heit met het kamertje beginnen en wanneer kan mem de baby al voelen?

Heit en mem 
Jimme binne no op ientredde part fan it yn ferwachting wêzen.
De liifmoer (baarmoeder) groeit troch en is no sawat sa grut as in grapefruit. Alles wurdt no wat rûner.
Miskien krijt mem lêst fan pûkels, flekken of in fette hûd. Ek it hier kin glânzjend wurde, fet of krekt dof.

Poppe
De foetus krijt al dûnshierkes. Ek kin er syn fingerkes los fan elkoar bewege.

De poppe is no ûngefear 8,5 sm en 60 gram swier.

Green Jump eco bio fairtrade