heit&mem

Swangerskipskalinder

Wanneer kan de baby horen, wanneer kan heit met het kamertje beginnen en wanneer kan mem de baby al voelen?

Heit en mem 
Mem hat no mear bloed, sân liter ynstee fan fiif. Dy groei komt foaral troch ekstra focht. Mar do moast no net minder iten gean, want ôffalle is no net goed foar de poppe! Fierder binne har ierwanden (vaatwanden) slopper. Troch de feroarings is der in gruttere kâns op aambeien of spatieren.

En? Krijsto al wat in búkje?

Poppe
Sa no en dan kin de poppe al hiel aktyf wêze. Faak asto krekt lekker rêstich leist. It grutste part fan de dei sliept dyn poppe. Hy docht dat no al yn syn favorite sliephâlding!

It berntsje is no:
28,5 sintimeter en 440 gram

Biologyske fleskes foar de lytse poppe.

Glazen-babyfles-met-siliconen-hoes-260-ml