heit&mem

Swangerskipskalinder

Wanneer kan de baby horen, wanneer kan heit met het kamertje beginnen en wanneer kan mem de baby al voelen?

Heit en mem 
Do sitst no yn it twadde trimester. Kwaaltsjes sille no heechstwierskynlik wat ôfnimme. Silst dy lekkerder fiele en wat mear enerzjy ha.
At jimme heit en mem wurde fan in twilling, fielt mem har wierskynlik mear yn ferwachting, siker en wurger. Ek hat se meastal in dikkere búk om distiid hinne.
Mem kin gewoan trochgean mei sporten at se dat wol, mar wol wat rêstigeroan fansels. Je kinne it bêste fytse, kuierje of swimme.

Poppe
Jimme berntsje tomkesobbet, rekt him út en kopketûmelet yn it fruchtwetter. It fruchtwetter fungearret as stjitkessen.
De poppe is no ûngefear 7,5 cm en weaget 30 gram. De poppe sil fan no ôf oan hiel hurd groeie!