heit&mem

Swangerskipskalinder

Wanneer kan de baby horen, wanneer kan heit met het kamertje beginnen en wanneer kan mem de baby al voelen?

Heit en mem
Hawwe jimme al neitocht oer yn hokker taal jimme jimme berntsje opfiede sille? Sjoch hjir foar mear ynformaasje oer meartalich opfieden. 
At jimme berne-opfang regelje wolle, is dat no ek de tiid. Lês hjir de foar- en neidielen oer gastâlderopfang.
Miskien fielst de poppe al bewegen. It kin fiele as in flinterke of in bubbeltsje.

Mar ast noch neat fielst, hoechst dy net soargen te meitsjen hear. 
It komt fansels in kear yn de kommende wiken.
 
En wist al wannear ast mei ferlof silst? 

Poppe 
De poppe is drok dwaande de sintugen te ûntwikkeljen. No al oefenet de poppe mei rûken, sjen, hearren, fielen en priuwen. En hy kriget ek al echt hier op syn holle en hat der al echte wynbrauwen.

It berntsje is no:
22 sintimeter en 250 gram

 

Kraamcadeaus met naam en geboorteaankondigingen