heit&mem

Swangerskipskalinder

Wanneer kan de baby horen, wanneer kan heit met het kamertje beginnen en wanneer kan mem de baby al voelen?

Heit en mem
De aaisel en de siedsel wurde ien. Jimme witte it noch net mar lokwinske, jimme wurde heit en mem!

Poppe
Na de samensmelting van de eicel en zaadcel beginnen ze te delen en gaan ze op weg naar de baarmoeder.
Na een paar dagen komt de bevruchte eicel bij de baarmoeder aan. 

De poppe hat no al it DNA yn him dat ûnder oare bepaalt hokker kleur eagen oft er krijt en oft it in jonkje of in famke wurdt!
Fan ôf no wurdt de frucht embryo neamd.

It berntsje is no:
0,1 milimeter en 0 gram

Boekentip: Ik wurd mem

ikwurdmem-400