heit&mem

Swangerskipskalinder

Wanneer kan de baby horen, wanneer kan heit met het kamertje beginnen en wanneer kan mem de baby al voelen?

Heit en mem 
Froulju dy’t yn ferwachting binne, binne gefoelich foar blaasûntstekking. In soad drinke kin in blaasûntstekking foarkomme.
Ek kinst wat dûzelich en licht yn ’e holle wêze, dus net te gau rjochtop stean gean.

Poppe
De longen binne der noch lang net klear foar, mar no al begjint jimme poppe te azemjen. Fansels net mei lucht, mar wol mei fruchtwetter.
It fêstpakken giet ek hieltyd better. Sa no en dan pakt de poppe al syn fuotsje of syn oare hantsje fêst. Ek knypt er sa no en dan yn de nâlestring. 
Dizze wike is jimme poppe al 500 gram en 30,5 sintimeter lang.

Hasto ek lêst fan blaasûntstekking (hân) tidens dyn swangerskip?

Tip: Babyslofjes hat ferskate leuke en skattige slofkes, skoechjes en sokjes foar poppen.