heit&mem

Swangerskipskalinder

Wanneer kan de baby horen, wanneer kan heit met het kamertje beginnen en wanneer kan mem de baby al voelen?

Heit en mem 
Besykje om jim net tefolle oan de útrekkene datum fêst te klampen. Noch gjin fiif prosint fan de poppen wurde op de útrekkene datum berne.
By de earste poppe befalst meastal yn de wike nei de útrekkene datum.
Ek heit hat rjocht op ‘vaderschapsverlof’, ynformearje dêrnei op it wurk.
De berte fan jimme poppe falt ûnder bûtengewoan ferlof. 
Genietsje noch efkes fan dyn búk. Wa wit giest ‘m aanst noch missen. Oant de befalling ta noch mar efkes lekker relaxe!

Poppe
De poppe sit te wachtsjen oant er derút mei. It fruchtwetter jout ynformaasje oer de kondysje fan dyn poppe.
Is it fruchtwetter grien, dan hat de poppe yn it fruchtwetter poept.
Dat kin betsjutte dat er it benaud hat en dus moatst yn it sikehûs befalle.
Fuort nei de berte kin dyn poppe dy noch net hiel goed sjen. Dyn stim sil er gelyk wol werkenne. Dy hat er immers yn dyn búk al hiel faak heard.
At de poppe aanst út dyn búk is, sil der wol efkes wenne moatte oan alle romte dy’t er dan hat. Kinst faak oan de hâlding fan de poppe noch sjen hoe’t er yn dyn búk sitten hat.

It berntsje is no:
50 sintimeter en 3400 gram

Boekentip: Oei, ik groei!

oeiikgroei  

Het is een volkswijsheid en een wetenschappelijk gegeven dat kinderen lichamelijk niet geleidelijk maar met schokken groeien. Ook mentaal groeit je baby met sprongen. Zo’n sprong wordt aangekondigd door de drie H’s: Hangerigheid, Huilerigheid, en Humeurigheid. In Oei, ik groei! lees je over de tien sprongen in de mentale ontwikkeling van je baby. Nu volledig gedigitaliseerd, ervaar elke sprong van je baby met een filmpje op jouw telefoon via de Layar app! 

Bestel hier het boek Oei, ik groei!