heit&mem

Swangerskipskalinder

Wanneer kan de baby horen, wanneer kan heit met het kamertje beginnen en wanneer kan mem de baby al voelen?

Heit en mem
Ha jimme al in moaie namme betocht? Sjoch hjir foar in hiele list mei prachtige Fryske foarnammen mei betsjutting.
En heit, sjochst wol dat mem der folle glânzjender útsjocht? Har hier en hûd komme wer yn in bettere kondysje.

Boekentip: De moaiste Fryske foarnammen. Foar 7,50 hjir te bestellen.

Poppe 
De poppe groeit no twa sintimeter wyks. De eagen komme mear nei foaren en de earen komme ek teplak. De foetus is no bedutsen mei nêsthierkes.
Dy hierkes litte oan de ein fan it yn ferwachting wêzen wer los. Se driuwe dan yn it fruchtwetter en wurde troch de poppe opdronken.
Nei de berte sitte de hierkes yn de earste behoefte fan de poppe, meconium

De poppe is no 18 sm lang en sa’n 190 gram.

Boeketip: Voornamen

1001004010209947