heit&mem

Swangerskipskalinder

Wanneer kan de baby horen, wanneer kan heit met het kamertje beginnen en wanneer kan mem de baby al voelen?

Heit en mem 
In spannende wike. Fielt de oansteande mem har al oars?
Ast yn ferwachting bist, kinst bygelyks lêst hawwe fan gefoelige boarsten, kinst in bytsje mislik, wurch en gau yrritearre wêze of kinst wat in swier gefoel yn ’e búk hawwe.
It kin in hiele ferwarrende en ûnwisse wike wêze. Dus helje dy test mar foar it ljocht!
Is it resultaat net sa dúdlik? Besykje it dan oan de ein fan de wike noch ris.

Innestelingsbloeding
Aan het eind van deze week kun je een klein beetje bloed verliezen.
Dit kan een innestelingsbloeding zijn.
Het bevruchte eitje is aangekomen in de baarmoeder en nestelt zich in de baarmoederwand.
En dat kan met een klein beetje bloedverlies gepaard gaan. Eigenlijk is het dus precies het tegenovergestelde van een menstruatie.

Poppe
It embryo is noch net mei it bleate each te sjen. It is in hiel lyts puntsje fan sa’n 1 mm en hat noch gjin gewicht.

Boekentip: zwanger

Handige sites foar oansteande heiten en memmen: