heit&mem

Kolofon

heit&mem ferskynt op de webside heitenmem.nl, yn de foarm fan de tydskriften heit&mem en lytse heit&mem, en is ek te finen op Facebook, Pinterest en Twitter. Yn alle ferskiningsfoarmen wurdt wurke neffens in redaksjestatút dat boarch stiet foar de ûnôfhinklikheid fan de redaksje.

redaksje tydskrift heit&mem

Ernst Bruinsma (haadredakteur)
Aukje Mulder
Carolien ter Schuur
Ciska Noordmans
Dieuwke van der Meer
Fokke Jagersma
Idske Bangma

webredaksje

Ernst Bruinsma (haadredakteur)
Ciska Noordmans
Dieuwke van der Meer
Fokke Jagersma

redaksje-adres

Bûterhoeke 3
8911 DH  Ljouwert
ynfo@heitenmem.nl

útjouwer

Afûk

Understeande partijen binne mei ferantwurdelik foar de ûntwikkeling fan dizze site.

BWH grafisch ontwerp- en internetbureau

Ferantwurdelik foar:

  • it grafysk ûntwerp
  • website ûntwikkeling
  • ymplementaasje
  • (ynternet) marketing

Sjoch foar mear ynformaasje oer BWH op: www.bwhontwerpers.nl