heit&mem

Temaside: Maitiid/ Peaske

It wurdt stadich oan wer wat waarmer nei de kâlde winter. Alles komt ta bloei en groei. Jonge bisten wurde berne en oeral binne moaie blomkes. De minsken komme mear bûten en elkenien liket wol in bytsje blider. Hjirûnder printables, ferskes, gedichten en kleurplaten dy’t jimme brûke kinne foar peaske en de maitiid.

 

hun-printable-215x300

Printables: Tema bisten

Leuk foar yn in listje of om sa op te hingjen. Op dizze side in oantal ‘printables’ mei it tema bisten.

Mear sjen

 

Maitiid en Peaske-printables

Wolkom maitiid! Hearlik om de maitiid yn ‘e hús te bringen mei dizze moaie platen dy’tst sels útprintsje kinst!

Sjoch hjir

596cad7622324723f535e7e893ea492a

Tomke-pinterestside oer de maitiid

Sjoch hjir

tomke2

Fryske ferskes oer de maitiid belústerje

Sjoch hjir

 

d19c21b2a16b82cc25a3dd64251e8ebc

Tomke-pinterestside oer peaske

Sjoch hjir 

5af759c7fdacabd0f9dbec92b1d1a99c

Tomke kleurplaten oer de maitiid en peaske

Op de Tomke-pinterestside oer kleurplaten steane ek kleurplaten oer de maitiid en peaske. 

Sjoch hjir 

c31916d6d6aa64fa1592c7d787a4bf6b

Tomke-pinterestside oer praatplaten: maitiid

Sjoch hjir

Yn de maitiid kinst wer foar it earst sûnder jas nei bûten. Der wurde jonge bisten berne en de blomkes bloeie wer. Der binne ek in soad boekjes dy’t hjirby passe. Lekker tegearre lêze bûten yn it sintsje! Noflik net?

denatoer

De natoer

Druk op de knopkes en ûntdek de lûden út de natoer… Hoe klinkt bygelyks de see en watfoar lûd makket de kikkert?

Mear sjen 

   
tomkejierboek-247x300

Tomke jierboek

Tomke Jierboek is in boek fol mei aventoeren. Elk seizoen bard der wat oars. Yn de maitiid fervje se peaske-aaien. Se belibje noch folle mear!

Mear sjen 

product_4798_0-275x300

Tomke nei de bisten

Tomke nei de bisten – Tomke en Romke boartsje op de bernebuorkerij. Der binne bargen, einen en geitsjes. Romke liket dat ek wol wat, mar oft dat wol sa’n goed idee is?

Mear sjen 

   
   
de-bistenboel

De bisteboel fan Omke Roel

Kinne jim se noch? ‘In knyn, minemyn’ en Kees Kikkert, Hintsje Kokkelintsje en Bijke, Bijke, Bijke.

Mear sjen 

product_4268_0-300x295

Lûden op ‘e pleats

Stip – lûden op ‘e pleats – Stip helpt syn heit Simen op de pleats. Alle bisten meitsje ek lûd, mar de trekker fan heit makket it measte lûd! 

Mear sjen 

buorkerijbisten

Buorkerijbisten

Op ‘e buorkerij binne allegear bisten: in hoanne dy’t op ien poat stean kin, lamkes dy’t by harren mem op ‘e rêch klimme en sels in hûn dy’t trekkerride kin.

Mear sjen 

2783_product_4697_0

It Grutte Foarlêsboek

De moaiste ferhalen oer fan alles en noch wat: in knyn dy’t de hik hat, wetterpokken, Tomke en noch folle mear.

Mear sjen 

product_4717_0-286x300

Alle Stipboekjes op in rychje!

Stip kin al telle – Stip kin al telle fan 1 oant 10. Hy makket tegearre mei syn heit in rûntsje oer de pleats. Hy komt allegearre bisten tsjin. Hoefolle soenen dat wêze?

Mear sjen 

   
2773_product_4214_0_1

Krûpelhintsjes

In boekje fol nije ferskes foar pjutten. Om foar te lêzen en op te sizzen. Op alle siden stiet in leavehearsbistke, kinsto it fine?

Mear sjen 

   
2789_wy-ha-der-in-geitsje-by-web

Wy ha der in geitsje by!

Op de bernebuorkerij ha se der in geitsje by. Thys giet der hinne te sjen. Watfoar bisten komt er tsjin? Wolst ek mei?

Mear sjen