heit&mem

Podcast heit&mem

De podcast fan heit&mem!

Heit&mem hat ek in podcast! Yn de podcast prate Froukje Sijtsma (host fan de podcast) en Dieuwke van der Meer (co-host en haadredakteur fan de heit&mem) oer it grutbringen fan bern en alles wat dêr omhinne spilet.

Yn de twadde heit&mem-podcast is Robert Colijn te gast, hy is heit fan seis bern. Robert fertelt ús hoe’t it is om sa’n grutte húshâlding te hawwen.

Ek berneboekeambassadeur en skriuwster Tialda Hoogeveen is oanskood. Sy fertelt oer har passy foar Frysktalige berneboeken, en hoe’t sy bern en folwoeksenen dêr entûsjast foar makket.

Boeken dy’t neamd wurde en oare ferwizings:

Winterboek
De goargels en it geheim fan ‘e gletsjer
Omke ûle sjocht stjerren
Winaksje

-> SJOCH HJIR FOAR DE MOAISTE FRYSKE SINTEKLAASKADOOTSJES!

Lit ús witte wat jim fan ús podcast fine fia ús socials!
De podcast is ek te belústerjen fia Spotify!

–>Wolsto it WINTERBOEK winne? Beantwurdzje dan dizze trije fragen oer de podcast!