heit&mem

Lêstip fan Keimpe

Keimpe mei graach boeken lêze. Hy jout ús hjir de bêste boeketips foar bern fan 4 oant 8 jier. By elke boeketip levert Keimpe der ek wat by. Lykas in kleurplaat, in lesbrief, in filmke en fansels resinsjes. Wy winskje dy in protte lêswille ta!

Lêstip fan Keimpe oktober 2022: Abe en de aardichman (5-9 jier)

Lêstip fan Keimpe novimber 2022: Winterboek (2-6 jier)

Lêstip fan Keimpe desimber 2022: Mol yn ‘e snie

Lêstip fan Keimpe jannewaris 2022: Jelle en Juf