heit&mem

Lêstip fan Keimpe

Keimpe mei graach boeken lêze. Hy jout ús hjir elke moanne de bêste boeketips foar bern op de basisskoalle. By elke boeketip krigest der Keimpe der ek wat by. Lykas in kleurplaat, in lesbrief, in filmke, opdrachten en fansels resinsjes. Wy winskje dy in protte (foar)lêswille ta!

Lêstip fan Keimpe desimber 2022: Mol yn ‘e snie

Lêstip fan Keimpe jannewaris 2023: Jelle en Juf

Lêstip fan Keimpe febrewaris 2023: Kening en Kening

Lêstip fan Keimpe maart 2023: A is fan Aapke

Lêstip fan Keimpe april 2023: Pykje Fjouwer (4+)

Lêstip fan Keimpe maaie 2023: Wat in rommel!

Lêstip fan Keimpe juny 2023: De Goargels – yn ’t Frysk

Lêstip fan Keimpe july 2023: Joazefine fiert fakânsje

Lêstip fan Keimpe augustus 2023: De Grutte Griene Grizel

Lêstip fan Keimpe septimber 2023: Ik tel oant 100

Lêstip fan Keimpe oktober 2023: Buorman Brombear

Lêstip fan Keimpe novimber 2023: Winterboek

Lêstip fan Keimpe desimber 2023: Laam, wat bist tûk!

Lêstip fan Keimpe jannewaris 2024: It grutte Pake en Beppe Foarlêsboek

Lêstip fan Keimpe febrewaris 2024: Sirkus PeM en de ûlewapper

Lêstip fan Keimpe maart 2024: Omke Ûle sjocht stjerren

Lêstip fan Keimpe april 2024: Ik wol in bosk op ‘e jierdei

Lêstip fan Keimpe Maaie 2024: Klút & Mients ûntdekke eb en floed