heit&mem

Lêstip fan Keimpe

Keimpe mei graach boeken lêze. Hy jout ús hjir elke moanne de bêste boeketips foar bern op de basisskoalle. By elke boeketip krigest der Keimpe der ek wat by. Lykas in kleurplaat, in lesbrief, in filmke, opdrachten en fansels resinsjes. Wy winskje dy in protte (foar)lêswille ta!