heit&mem

Eelkje (3) sjocht heit syn boarsthier: ‘Heit hat gers op ’e búk!’

Een baby wordt zonder knieschijven geboren, deze ontwikkelen zich pas na 2 jaar.

Remco (2) sjocht it bûten reinen: ‘Och mem, de wolkjes gûle!’

 

By Renske (4) thús sit moarns betiid in knyn op it hiem. Heit en mem witte net wêr’t hy wei komt en fan wa’t hy is. Heit seit dat de knyn miskien wol honger hat en hy tinkt dat de knyn wol in stikje bôle ha wol. Renske: ‘Mar wat moat hy der dan op ha?’

Laad mear