heit&mem

“Britte, do moast al dyn hannen foar de mûle hâlde ast kochelje moast”, seit mem. Mar dat is net mooglik neffens Britte (3). “Dêr binne myn hannen te wurch foar!”

Baby’s van zeven maanden zijn al in staat om twee talen met elk een heel andere grammatica uit elkaar te houden en te leren.

De âldste frou dy’t in bern krigen hat is 70 jier

Thyme (2) mocht mei nei de ferloskundige. By it hearren fan it hertsje ropt hy entûsjast: ‘In helikopter!’

83% van de juffen en meesters vindt dat kids pas tot de basisschool toegelaten mogen worden als ze zindelijk zijn

Kinderen met dyslexie in de familie hebben tien keer zoveel kans om dyslectisch te worden dan kinderen zonder dyslexie in de familie.

Laad mear