heit&mem

By Renske (4) thús sit moarns betiid in knyn op it hiem. Heit en mem witte net wêr’t hy wei komt en fan wa’t hy is. Heit seit dat de knyn miskien wol honger hat en hy tinkt dat de knyn wol in stikje bôle ha wol. Renske: ‘Mar wat moat hy der dan op ha?’

Tweetalige kinderen zijn taalgevoeliger, ze leren sneller een derde, vierde of vijfde taal.

Herre (5) praat over sport en zegt “mijn mama zit nu niet meer op roeien maar op de fysiotherapeut…”

Laad mear