heit&mem

‘Sjoch mem! Dat binne in protte buorden!’ seit Freark Jelle (4) at se lâns in begraafplak ride.

Mem is yn ferwachting en lit lytse Hindrik oan de búk fiele. Mem leit út: ‘Sjoch, hjir fielst it kontsje.’ Wêrop’t Hindrik seit: ‘Mem! Ik fiel de pamper al!’

Aaron (6): ‘Mem, ik kin klok lêze!’ ‘O ja? freget mem. ‘Ja! K L O K … klok! 

Peuters die door familie worden opgevangen, hebben een betere taalvaardigheid dan peuters op de kinderopvang.

Fingerferskes fine bern prachtich en binne fan alle tiden. Kenst it ferske noch fan ‘Dit is pake, koart en dik?’ Hjir fynst de komplete tekst!

lês mear

Laad mear