heit&mem

Herre (5) praat over sport en zegt “mijn mama zit nu niet meer op roeien maar op de fysiotherapeut…”

Marrit (3) siket har sokken, dy’t troch de keamer slingerje, en seit: ‘Myn sokken lizze ek altyd fier útelkoar; witte se soms dat it corona is?’

Laad mear