heit&mem

Marc (5) sit lekker te iten as mem him freget wat er oan it iten is. Marc antwurdet: ‘Hearlike silikonen!!!’ (Chili con carne)

Yn in fiskrestaurant hingje roeiriemen oan it plafond. Hidde (3): ‘Sjoch mem! Grutte faarleppels!’

Anke (5): ‘Heit, is it no moarn?’ ‘Nee,’ seit heit, ‘it is hjoed.’ Anke: ‘Mar dat wie it juster ek al!’

Tante sil mem har hier fervje. As mem mei de kapmantel om de keamer yn stapt, ropt Sjoerd (2): ‘Sjoch! Mem is in superheld!’

‘Goh, wat hasto dat goed ûntholden Melissa!’ seit mem. ‘Ja mem,’ seit Melissa (4), ‘dat ha ik lêzen op it briefke yn myn holle.’

As mem har fyts út it hok hellet, sjocht Ype dat it ljocht fan mem har fyts baarnt. ‘Dat kloppet,’ seit mem, ‘want dat giet automatysk.’ ‘Nee hear,’ seit Ype (5), ‘dat giet fytsmatysk.’

Mem: ‘Silja sliept in gat yn ’e dei.’ Mar dêr is Judith (2) it net mei iens. ‘Nee hear mem, se sliept yn har ledikantsje.’

Laad mear