heit&mem

Dieke hat in plakje op ’e tean en se raast it út. Nei in hiel skoft treasten seit heit: ‘Dieke, no is it klear, net sa oanstelle.’ Dieke: ‘Ik stel my net oan, it docht sa sear! It docht sa sear as oftst yn dyn bleatsje sûnder klean yn de lava swimst!’

Fenna vertelt beppe dat ze andere talen op school heeft geleerd. Namelijk Engels: ‘Hello en goodbye!’ En ze heeft ook Duits geleerd: ‘Auf wiedersehen’. Fenna: ‘En we hadden ook iets van ooievaar.’ ‘Uh, ooievaar?’, dat begrijpt beppe niet. ‘Ja,’ zo legt Fenna uit, ‘dat hoorde geloof ik bij bonjour.’

Myn soan frege oan beppe wat dy twa krûpelhintsjes dienen, want se sieten oplekoar. Beppe fertelde dat se krûpten en fereale wiene en sa ek berntsjes krigen. Hy hie it hielendal begrepen. Op skoalle fertelde er fuort oan elkenien:’Us heit hat op ús mem sitten en no sit der in lytse poppe yn mem har búk!’

Laad mear