heit&mem

Wêr kinne wy dy mei helpe?

Hasto in tip? In goed idee foar heit&mem? Wy stean iepen foar leuke reaksjes, fragen, tips en ynformaasje. Nim kontakt mei ús op fia de mail of tillefoan: 058-234 30 70.

Bisto op syk nei mear ynformaasje oer it advertearjen? Klik hjir!

heit&mem is in projekt fan de Afûk.

Afûk
Postbus 53
8900 AB Ljouwert
www.afuk.nl
ynfo@afuk.nl / ynfo@heitenmem.nl

Kantoaradres:
Bûterhoeke 3
8911 DH Ljouwert

 

Meast stelde fragen:

Kin ik ús bertekaartsje troch jim op it Frysk neisjen litte?
Ja, dat dogge wy graach foar dy! Mail dyn tekst nei ynfo@heitenmem.nl en dan sjogge wy it fergees foar dy nei.