heit&mem

Groei en ûntwikkeling

Mireia (4) komt út it wetter fan it swimbad. Se is sa kâld. Seit dan: ‘Myn toskjes dûnsje.’ (klappertoskje)

 Jorrit (4) is ferliefd mei Ilse, sa fertelt er. As mem freget wêrom seit er: ‘Se hat sokke moaie grutte wangen!’ 

Nieuwe ouders verliezen tussen de 400 en 750 uur slaap in hun baby’s eerste jaar.

Bijna alle blanke baby’s worden geboren met blauwe ogen. Dit komt omdat de iris nog niet is begonnen met ontwikkelen.

Laad mear