heit&mem

Temaside: Winter

Wat in kjeld net! Miskien hâldsto dêr just wol fan. Lekker bûten boartsje en omstrúne. Mar wa wit bisto sa’n ien dy’t it leafst de hiele winter binnen sit.

Beide kearen is der genôch te dwaan yn dit seizoen. Watfoar searjes kinst it beste sjen? Watfoar boeken binne leuk om te lêzen? Kinst ek lekker nifelje en muzyk lústerje!

Wat dochsto it leafst yn de winter?

snieman-212x300

Printables: Tema winter

Leuk foar yn in listje of om sa op te hingjen. Op dizze side in oantal ‘printables’ mei it tema winter.

Mear sjen 

 

 

deb8a8666efb8964e5101328893c5d56

Tomke-pinterestside oer it tema winter

Sjoch hjir

3a028d98dda0bb054d9f393eca4a28bd

Tomke-pinterestside oer praatplaten: winter

Sjoch hjir 

4031b2542036660d3b4c742e0ebe7cfe

Tomke-pinterestside kleurplaat winter

Sjoch hjir

tomke2

Fryske ferskes oer de winter belústerje

Sjoch hjir

 

 

Lekker Koese mei ‘Us lyts famke’ piama

Moaie bernepiama mei opdruk ‘Us lyts famke’.
Read shirt en pompeblêdbroekje ôfwurke mei reade boardsjes.

Keapje hjir

 

 

 

Watfoar boeken binne geskikt om foar te lêzen yn de winter? Gesellich op de bank mei in tekkentsje tsjin inoar oan krûpe. In lekker glês poeiermolke derby! Wat seist derfan?

de-lytse-gruffalo-web

De Lytse Gruffalo

Kensto it ferhaal fan de Gruffalo?
Hy hat in gefaarlike snút, klauwen skerp as in swurd,
en ferskuorrende kaken mei tosken hiel grut…
En no hat er in lytse gruffalo dy’t er fertelt oer de Grutte Ferskriklike Mûs.

Keapje hjir

 

Tomke op it iis

Yn Tomke op it iis is it winter. Der leit iis op ’e fiver! Tomke wol graach reedride, mar hy wibelt wol in bytsje… Mei in stoel giet it better, en wa kin moai op ’e stoel sitte?

Keapje hjir

Sipke’s Elfstedentocht / Sipke syn Alvestêdetocht

Pake Pipermûs docht mei oan de Alvestêdetocht, dat fynt er it moaiste wat der is. Wat er net wit is dat Sipke, syn pakesizzer, stikem yn syn tas krûpt is, want Sipke woe ek sa graach meiride en Fryslân sjen.

Keapje hjir

product_3685_0-300x255

Winterwille mei Stip!

Winterwille mei Stip – Stip en syn famylje hawwe in protte wille yn’e snie. In lekker boekje om tegearre te lêzen tidens de donkere dagen.

Mear sjen 

2781_product_4696_0

Mo & Miro – Sokjes oan

It mûske Mo en it fûgeltsje Miro binne bêste maatsjes. Fan ‘e moarn falt der snie en se wolle tegearre bûten boartsje.

Hjir te bestellen