heit&mem

Temaside: Winter

Wat in kjeld net! Miskien hâldsto dêr just wol fan. Lekker bûten boartsje en omstrúne. Mar wa wit bisto sa’n ien dy’t it leafst de hiele winter binnen sit.

Beide kearen is der genôch te dwaan yn dit seizoen. Watfoar searjes kinst it beste sjen? Watfoar boeken binne leuk om te lêzen? Kinst ek lekker nifelje en muzyk lústerje!

Wat dochsto it leafst yn de winter?

snieman-212x300

Printables: Tema winter

Leuk foar yn in listje of om sa op te hingjen. Op dizze side in oantal ‘printables’ mei it tema winter.

Mear sjen 

 

 

deb8a8666efb8964e5101328893c5d56

Tomke-pinterestside oer it tema winter

Sjoch hjir

3a028d98dda0bb054d9f393eca4a28bd

Tomke-pinterestside oer praatplaten: winter

Sjoch hjir 

4031b2542036660d3b4c742e0ebe7cfe

Tomke-pinterestside kleurplaat winter

Sjoch hjir

tomke2

Fryske ferskes oer de winter belústerje

Sjoch hjir

 

 

sok_blau-300x300

Waarme fuotsjes mei Fryske poppesokjes

Elts bern hat waarme fuotsjes nedich. Yn de winter mar ek yn de simmer.

Mear sjen 

 

 

Watfoar boeken binne geskikt om foar te lêzen yn de winter? Gesellich op de bank mei in tekkentsje tsjin inoar oan krûpe. In lekker glês poeiermolke derby! Wat seist derfan?

de-lytse-gruffalo-web

De Lytse Gruffalo

Kensto it ferhaal fan de Gruffalo?
Hy hat in gefaarlike snút, klauwen skerp as in swurd,
en ferskuorrende kaken mei tosken hiel grut…
En no hat er in lytse gruffalo dy’t er fertelt oer de Grutte Ferskriklike Mûs.

Mear sjen 

tomkejierboek-247x300

Alle Tomkeboekjes op in rychje!

Tomke Jierboek is in boek fol mei aventoeren. Elk seizoen bard der wat oars. Yn de winter bakke Tomke en Romke koekjes.

Mear sjen 

unknown-3

Fryske oersettings fan Dick Bruna

Nijntje yn’e snie- Op in dei rôp Nijntje nei heit en mem dat der snie lei. Nijn giet nei bûten en nimt de slide mei.

Mear sjen 

product_3685_0-300x255

Alle Stipboekjes op in rychje!

Winterwille mei Stip – Stip en syn famylje hawwe in protte wille yn’e snie. In lekker boekje om tegearre te lêzen tidens de donkere dagen.

Mear sjen 

2781_product_4696_0

Mo & Miro – Sokjes oan

It mûske Mo en it fûgeltsje Miro binne bêste maatsjes. Fan ‘e moarn falt der snie en se wolle tegearre bûten boartsje.

Hjir te bestellen