heit&mem

Taalkado

Kinderen in Fryslân krijgen een taal cadeau!

 

Kinderen in Friesland schrijven hun levensverhaal in een meertalige provincie. Dat begint bij de geboorte. En met een kado vol taal. Een taalkado voor nu en later.

De inwoners van Friesland krijgen in het dagelijks leven op één of andere manier te maken met meerdere talen. Dat zijn op de eerste plaats het Fries en het Nederlands, maar in veel gevallen ook nog een streektaal of een buitenlandse taal. De provincie Fryslân beschouwt die taaldiversiteit als een rijkdom en als een kans voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom biedt de provincie Fryslân ouders een gratis geboortepakket aan, het Taalkado.

Het Taalkado bestaat uit een mooie kartonnen bewaardoos met informatie over o.a. meertalig opvoeden en taalontwikkeling maar ook een aantal leuke en praktische artikelen zoals een feestelijk wimpellijntje, een Tomke kartonboekje, een zachte koesdoek, een set vrolijke herinneringskaarten en nog veel meer.

Wanneer en hoe krijg je het Taalkado?

Je krijgt een Taalkado voor je kindje als je aangifte doet van de geboorte bij één van de Friese gemeenten (met uitzondering van gemeente Weststellingwerf en de waddeneilanden). Vindt de geboorte-aangifte plaats aan de balie van het gemeentehuis, dan zal de ambtenaar van de burgerlijke stand na de formaliteiten, het Taalkado uitreiken. Doe je digitaal geboorte-aangifte, dan kun je het Taalkado van jouw kindje op een later moment, dus als het jou uitkomt, ophalen.

 

Met vragen of suggesties kun je terecht bij de provincie Fryslân via het mailadres taalkado@fryslan.frl of contact opnemen met de Afûk via sjoukje.jager@afuk.frl.

 

 

Gedeputeerde Sietske Poepjes: “It Frysk is in prachtige taal, it soe spitich wêze as ús taal ferdwine soe. Dêrom fine wy it wichtich dat bern al fan jongs ôf oan yn oanrekking komme mei de Fryske taal. It nije Taalkado is in moaie manier om op boartlike wize yn ‘e kunde te kommen mei it Frysk.”

 

Voorleestips bij de boekjes die eerder in het Taalkado zaten:

De inhoud van het Taalkado is variabel. Hieronder worden een aantal tips gegeven bij titels van boekjes die in het Taalkado zitten of hebben gezeten. Tegenwoordig worden de boekjes speciaal gemaakt voor het Taalkado en zijn niet verkrijgbaar in boekhandel of bibliotheek. De titels die wel verkrijgbaar zijn hebben een link naar verdere gegevens.

lytse protter

Boekje Lytse Protter
Printeboekje mei bernegedichtsjes fan Baukje Wytsma en yllustraasjes fan Yke Reeder.

Prachtige leave bernegedichtsjes. De iene helte yn it Frysk en de oare helte yn it Nederlânsk.

Afûk, € 7,50

Ut it boekje kin bygelyks elke kear ien gedichtsje foarlêzen wurde. Kinst fan elk gedichtsje in foarwerp of plaatsje yn in moai doaske of kistje dwaan. Troch in foarwerp of in plaatsje te kiezen kin it bern elke kear in oar gedichtsje te hearen krije.

   

Boekje Wy ha der in geitsje by
Op de bernebuorkerij ha se der in geitsje by. Thys giet der hinne te sjen. Watfoar bisten komt er tsjin? Wolst ek mei?

Afûk, útferkocht

Ferske ‘Geitsje sikje’

Geitsje Sikje kocht in strikje
Wêr sil ik dat strikje ha?
Om myn burdsje of om myn sturtsje?
Ik wit it al, ik keapje twa
dan kin ik om beiden moai ien ha

Lês it boekje foar en wiis de bisten oan, beneam it bist en meitsje tegearre it lûd fan it bist.

   

Boekje Kai Mook
In oandwaanlik, sis mar skattich printeboek oer it moaiste wat der bestiet: de berte fan in poppe. In hertferwaarmjend boek foar jong en âld.Moannen ha alle bisten fan de bistetún der op wachte. Al dy tiid ha se de búk fan mem oaljefant dikker en dikker wurden sjoen. Mar op in moaie maitiidsdei is it úteinlik safier. It babyoaljefantsje is berne!

Afûk, útferkocht

Ferske:

Oaljefantsje yn it bosk. Sjoch foar tekst en melody de gratis app ‘Hantsjes yn ‘e hichte’. Sjoch hjir foar mear ynformaasje.

By it ferhaal kin in knuffel fan in oaljefantsje brûkt wurde. Beneam alle ûnderdielen fan de oaljefant en wiis se by it bern ek oan. Byg. Wêr is de noas fan it oaljefantsje? De slurf is syn noas. Hasto ek in noas?
 

   

Boekje Tomke earste hapkes
Yn it boekje stean moaie opsisferskes dy’t tegearre foar of nei it iten opsein wurde kinne.

Afûk, útferkocht

By guon opsisferskes steane bewegingen. Besykje om it boekje der geregeld by te pakken en in opsisferske te dwaan mei de bypassende bewegingen.

   

Boekje (karton) Tomke lekker koese
Tomke sil op bêd, mar earst ….

Afûk: € 6,50

Ferske: Op bêd

Lampke oan
Lampke út
Lekker sliepe
Dikke tút!

(Riemkje Pitstra)

Wat dochsto allegearre foardatst Op bêd giest? Hjir kinne ek de knuffels fan Tomke en Romke by brûkt wurde. Brûk se om sjen te litten wat Tomke en/of Romke dogge foardat se op bêd geane.

   

Boekje Krûpelhintsjes
In boekje fol nije ferskes foar pjutten. Om foar te lêzen en op te sizzen. 

Afûk, €5,95

Yn it boekje stiet op elke side in krûpelhintsje (lieveheersbeestje) Lês de gedichtsjes foar en sykje op elke side it lieveheersbeestje op.

   

Boekje Koesboek
Printeboekje mei gedichtsjes foar it sliepen gean. Yn it Frysk en Nederlânsk.

Afûk, € 7,50

in koeser is een knuffel
in tútsje is een kus
in kessen is een kussen
en smûk is lekker knus

een deken is in tekken
een bed dat is in bêd
een fles dat is in flesse
no bin ik slûch en sêd

Aardich is om fan elke koeser in knuffel te hawwen. It bern kin in knuffel kieze dy’t past by in gedichtsje. Dit gedichtsje kin dan foarlêzen wurde.

   

Boekje (karton) Tomke at ik letter grut bin
Wat wurdt Tomke as hy letter grut is?

ferske ‘Dach mefrou’

Dach mefrou, dach menear.
Hantsje foar myn iene ear,
hantsje foar myn oare ear.
Oh, dit giet ferkeard.
Ik hear neat.

Dach mefrou, dach menear.
Hantsje fan myn iene ear,
hantsje fan myn oare ear.
Klear….!

Doch de bewegingen derby.

Doch allegear ferskillende huodden en petten yn in doaze. De bern meie ien opdwaan en harrensels yn de spegel besjen. Wat binne se no (deftige mefrou of menear, brânspuitman, prins of prinsesse ensfh.)?

   

 

 

 

 

 
Bewaren

Bewaren