heit&mem

Opfieding en gedrach

Jouke (3) is kreatyf mei wurden. ‘Mama, moet daar ook een stuursticker op?’ (postsegel)

Bram (7): ‘Ik wit wa’t de earste minsk op de ierde wie… Sinteklaas! Want dy is hiel âld!’

Het eerste echte lachje komt zo tussen de 4 en 6 weken na de geboorte.

Remco (2) sjocht it bûten reinen: ‘Och mem, de wolkjes gûle!’ 

Je baby herkent de muziek die je luisterde tijdens je zwangerschap. Zelfs maanden na de geboorte kan deze muziek zorgen voor rust bij je baby.

Laad mear