heit&mem

Frysk wurdboek

Wat wurd it?

    Nederlands

    gefeliciteerd
    van harte gefeliciteerd
    verjaardag
    vader
    moeder
    opa
    oma
    vriend
    vriendin
    bedankt
    jongen
    meisje
    broer
    zus
    boerderij
    tot ziens
    gefeliciteerd met de geboorte van
    ik hou van jou
    jarig
    mooi
    lief
    liefde

    Frysk

    lokwinske
    fan herte lokwinske
    jierdei
    heit
    mem
    pake
    beppe
    freon
    freondinne
    tank
    jonkje
    famke
    broer
    suster
    buorkerij
    oant sjen
    lokwinske mei de berte fan
    ik hâld fan dy
    jierdei
    moai
    leaf
    leafde

    Tellen

    een
    twee
    drie
    vier
    vijf
    zes
    zeven
    acht
    negen
    tien

    Telle

    ien
    twa
    trije
    fjouwer
    fiif
    seis
    sân
    acht
    njoggen
    tsien

    De dagen van de week

    zondag
    maandag
    dinsdag
    woensdag
    donderdag
    vrijdag
    zaterdag

    De dagen fan de wike

    snein
    moandei
    tiisdei
    woansdei
    tongersdei
    freed
    sneon

    De maanden van het jaar

    januari
    februari
    maart
    april
    mei
    juni
    juli
    augustus
    september
    oktober
    november
    december

    De moannen fan it jier

    jannewaris / foarmoanne
    febrewaris / sellemoanne
    maart / foarjiersmoanne
    april / gersmoanne
    maaie / blommemoanne
    juny / simmermoanne
    july / heamoanne
    augustus / rispmoanne
    septimber / hjerstmoanne
    oktober / wynmoanne
    novimber / slachtmoanne
    desimber / wintermoanne