heit&mem

Tydskrift

Het tijdschrift heit&mem is een tweetalig tijdschrift voor ouders in Fryslân met kinderen van 0 tot 12 jaar. heit&mem heeft als doel om (toekomstige) ouders bewust te maken van de kansen van meertalige ontwikkeling en om ze te stimuleren hun kinderen meertalig op te voeden. heit&mem wil (toekomstige) ouders stimuleren om meer Fries te lezen én voor te lezen.

Derby wolle wy de lêzers ynformaasje jaan oer tema’s dy’t te krijen hawwe mei it grutbringen fan bern. It tydskrift heit&mem ferskynt 2 kear jiers yn in oplage fan 36.000 eksimplaren en wurdt rûnom yn Fryslân ferspraat op mear as 400 plakken, ûnder oaren by biblioteken, sikehûzen, basiskoallen en bernedeiferbliuwen.

Ferskiningdata heit&mem 2024:
Nr. 1 : 7 juny 2024
Nr. 2 : 8 novimber 2024

It nijste nûmer is hjir online te bestellen. Jo betelje dan allinne de ferstjoerskosten.
Klik op ûndersteande ôfbyldings om eardere edysjes te besjen.

Heit&mem útdiele?
Wolle jimme de heit&mem ek útdiele by jim op skoalle, opfang, sporthal, supermerk, winkel, buerthûs of oars?
Stjoer in mailtsje oan ynfo@heitenmem.nl mei jim namme, adres en it tal pakketsjes heit&mem dat jim graach ûntfange wolle soene (1 pakketsje is 25 stiks). Dan sette wy jim op de ferspriedingslist!

Sjoch hjir foar de ferspriedingslist.

 

lês mar foar
heit en mem
cover-heitenmem302016 cover-heitenmem1-2016-web cover-heitenmem-2015-2
cover-henm1-2015 17-cover-heitenmem3-2014 16-nr1-2014
15-Cover_HM3-2013_1 14-heitenmemcover2-2013-lyts 13-Cover_nr1-2013
12-cover3-2012_1 11-Cover_nr22012 10-foarkant_hm_nr1_2012
9-heitenmem3-2011 8-cover-heitenmem2-2011_1 7-foarkantHeitenMem1-2011
6-foarkanthm4-2010 5-foarkantheitenmem4-2010meikader 4-foarkantHeitenMem2-2010meikaderfoarkant_1
3-coverheitenmem1-2010home 2-foarkantheitenmem-nr2-2009 1-foarkantheitenmem1-2009

De Lytse heit&mem

De Lytse heit&mem wurdt fergees ferspraat yn in oplage fan 8000 eksimplaren fia it Taalkado. It Taalkado is in kadootsje fan de provinsje Fryslân foar jonge âlden by de oanjefte fan in berte, en hat ta doel om harren te ynformearjen oer de foardielen fan it opgroeien yn in meartalige situaasje, en om it brûken fan de Fryske taal yn it bysûnder te stimulearjen. De Lytse heit&mem is in meartalich tydskrift en spesifyk rjochte op âlders mei jonge bern (0-2 jier) yn Fryslân. Wy meitsje de website én it tydskrift foar jimme én mei jimme. Ha jim tips, ideeen of fragen, wy hearre it graach! Mail nei ynfo@heitenmem.nl

  

de-lytse-heitenmem-2016
Lytse heitenmem 2015 delytseheitenmem1-2014