heit&mem

Fryske printables

Foar heiten, memmen, pjutteboartersplakken, skoallen en bernedeiferbliuwen hawwe wy moaie platen dy’t jimme útprintsje en ophingje kinne. 

Der binne ferskate soarten tema’s. 

Op dizze side in oersjoch mei alle Fryske Printables. 

Ast op it plaatsje ûnder it artikel klikst krigest de PDF en dy kinst útprintsje.

Maitiid en Peaske-printables

Wolkom maitiid! Hearlik om de maitiid yn ‘e hús te bringen mei dizze moaie platen dy’tst sels útprintsje kinst!

Sjoch hjir

oorkonde-mem-heitenmem-724x1024

Memmedei

Om ekstra leaf foar mem te wêzen! Printables foar memmedei

 snieman-212x300

Winter

Wat feroaret der allegearre as it winter wurdt? Printables: Tema winter

 printables-babykeamer10-265x375

Poppe

Der komt in lytse poppe oan. Dy mat fansels ek in moai plakje ha om te sliepen! Printables foar de babykeamer

 printables-gedicht

Hoe grut is de himel 

In moai gedichtsje as yn ferstoarn is. Hoe grut is de himel

 kryst-printables-05-212x300

Krysttiid

Krysttiid is sa gesellich fynst net? Printables: Tema kryst

hun-printable-215x300 

Bisten

Sa kinst in berntsje boartsjenderwize de nammen fan bisten leare! Printables: Tema bisten

 cijfers-printables-1-212x300

Sifers

Telle? Dat giet no hiel maklik mei dizze platen om op te hingjen! Printables: 1 oant en mei 10

 bled-215x300

Hjerst

Yn de hjerst sjochst allegearre kleuren en dingen. Wat falt op? Printables: Tema hjerst

 verlanglijstje-sint-2-212x300

Sinteklaas

Ferlanglistje meitsje? Ferske sjonge? It kin allegearre mei dizze Printables. Fryske Sinteklaasferskes en mear!

11-novimber-is-de-dei-233x300

Sint Marten

Alve novimber is it safier! Binne jim bern al drok oan it oefenjen mei de ferskes? Sint Marten ferskes