heit&mem

Swangerskipskalinder

Wanneer kan de baby horen, wanneer kan heit met het kamertje beginnen en wanneer kan mem de baby al voelen?

Heit en mem 
At jim thús de befalling dwaan wolle, moatte jimme no de klossen helje dêr’t jim it bêd mei ferheegje.
En ha jimme alle telefoannûmers al by de hân?
Tink oan it nûmer fan de ferloskundige, it sikehûs, de kreamhelp, de taksy en alle minsken dy’t jimme fuort nei de befalling belje wolle.

Poppe
De longen binne hast ryp, de nieren wurkje en de neiltsjes sitte op de fingerkes.
Dyn poppe is der hast klear foar.

It berntsje is no:
42,5 sintimeter en 2250 gram

SchattigeBabykleertjes.nl