heit&mem

Swangerskipskalinder

Wanneer kan de baby horen, wanneer kan heit met het kamertje beginnen en wanneer kan mem de baby al voelen?

Heit en mem
Fan no ôf oan giet de mem (miskien wol mei heit) alle wiken nei de ferloskundige.
Miskien hat se lêst fan wat molke-eftige útskieding by de boarsten. Dat kin gewoan mei wetter fuortwosken wurde.

Poppe
It holtsje fan de poppe kin, at it dyn earste berntsje is, no sakje.
Ast al earder befallen bist, bart dat wat letter troch in feroare bonkestruktuer.

It berntsje is no:
45 sintimeter en 2900 gram

De leukste muurstickers voor kinderen op muurstickersvoorkinderen.nl!