heit&mem

Swangerskipskalinder

Wanneer kan de baby horen, wanneer kan heit met het kamertje beginnen en wanneer kan mem de baby al voelen?

Heit en mem 
Mem rint op alle dagen! It kin wêze dat de oansteande mem al by de lichtste ynspanning koart op ’e siken is.
Dat komt om’t de ribben en longen aardich yn de knipe sitte kinne. It heart der allegear by.
Fan dizze wike ôf mei mem einlings genietsje fan har kreamferlof. Kinst der ek foar kieze om fjirtjin dagen letter mei ferlof te gean.

Poppe
De poppe ûntwikkelet syn eigen ymmúnsysteem en docht somtiden syn eachjes iepen of ticht.
At de poppe no berne wurdt, is er noch prematuer en sil er yn de kûveuze moatte.

 

It berntsje is no:
43,5 sintimeter en 2500 gram

</