heit&mem

Swangerskipskalinder

Wanneer kan de baby horen, wanneer kan heit met het kamertje beginnen en wanneer kan mem de baby al voelen?

Heit en mem
Miskien wolle jim noch efkes nei de kapper, want dêr ha jimme aanst hast gjin tiid mear foar.
Yn dizze perioade kin de oansteande mem lêst krije fan foarweeën.
Dat binne pynlike gearlûkingen fan de liifmoer (baarmoeder), mar se liede net ta ûntsluting. In falske start dus.

Poppe
Jimme poppe is hielendal ‘klear’. Mar at de befalling dizze wike begjint, moatst wol nei it sikehûs. Want jimme poppe is krékt net ryp genôch.

Wist al oft it in jonkje of in famke is? Bestel dan gau de Fryske berteballonnen of de berteflachjes yn de online webwinkel fan de Afûk!

It berntsje is no:
46,5 sintimeter en 3100 gram

Ek leuk: Mijn zwangerschapsdagboek

9200000058338398