heit&mem

Swangerskipskalinder

Wanneer kan de baby horen, wanneer kan heit met het kamertje beginnen en wanneer kan mem de baby al voelen?

Heit en mem 
At de oansteande mem tige wurch is, kin it wêze dat har hb-gehalte wat oan de lege kant is.
Dêr kinst stielpillen foar krije. Yn de auto sil de búk hieltyd mear yn it paad sitte, mar doch de autoriem net ôf.
Ek al liket it dat de riem op de búk striemet, it fruchtwetter sil jimme berntsje beskermje.

Poppe
Jimme poppe is no sa grut, dat er net mear yn it fruchtwetter sweeft.
It hertsje kloppet twa kear sa hurd as jim eigen hert!

It berntsje is no:
32,5 sintimeter en 650 gram

Tip: Mijn Zwangerschap – scheurkalender

9200000032754681