heit&mem

Swangerskipskalinder

Wanneer kan de baby horen, wanneer kan heit met het kamertje beginnen en wanneer kan mem de baby al voelen?

Heit en mem
Sa gau’t jimme witte dat jimme heit en mem wurde, moat heit tenei de kattebak ferskjinje, want mem mei dat yn ferbân mei toksoplasmoaze net mear dwaan. 

Poppe
It embryo is no sa’n twa milimeter grut.
Noch hiel lyts, mar wol sichtber.
Dizze wike wurdt in begjin makke mei de oanlis fan it hertsje en it sintrale senuwstelsel.

Boekentip: Gezond en energiek zwanger

1001004007772547