heit&mem

Swangerskipskalinder

Wanneer kan de baby horen, wanneer kan heit met het kamertje beginnen en wanneer kan mem de baby al voelen?

Heit en mem 
Tink ris goed om de bewegings dy’t jimme poppe makket.
Wierskynlik sil mem dy wol werkenne at de poppe der aanst echt is.
At it der need oan ta giet yn ’e búk, is it mooglik dat de poppe him draait fan in hollelizzing ta in stút of oarsom.
Jimme kinne no alfêst kreamferlof en/of âlderskipsferlof oanfreegje.

Poppe
De poppe kin no net allinne hearre, mar kin jim stimmen ek werkenne.

It berntsje is no:
36,5 sintimeter en 1100 gram

Myn kreambesite
Yn ferwachting? Soargje dan aanst dat dyn kreambesite in winsk efterlit yn dit leuke boekje.

It stiet fol nijsgjirrige ynformaasje en moaie yllustraasjes.

Ek in leuk boekje om kado te jaan!
Foar 7,50 hjir online te bestellen.

KLIK HIER VOOR HET INKIJKEXEMPLAAR

mynkreambesite-iepen