heit&mem

Swangerskipskalinder

Wanneer kan de baby horen, wanneer kan heit met het kamertje beginnen en wanneer kan mem de baby al voelen?

Heit en mem 
Miskien sille jimme dizze wike foar it earst nei de ferloskundige.
At de oansteande mem moarns lêst hat fan mislikheid, is it handich om foardatst fan bêd ôf komst earst wat te iten.
Dus heit, moarnsiten op bêd! Mem kin no ophâlde mei it foaliumsoer.
At by de mem de broek wat te strak komt te sitten, is it handich om de boppeste knoop los te dwaan en in elastyk troch it knoopsgat om de knoop te wuoljen.

Ferloskundigepraktiken:

Poppe 
Jimme berntsje is no hielendal kompleet! Fia de nâlestring krijt er fiedingsstoffen binnen.

It berntsje is no:
4,5 sintimeter en 5 gram