heit&mem

Swangerskipskalinder

Wanneer kan de baby horen, wanneer kan heit met het kamertje beginnen en wanneer kan mem de baby al voelen?

Heit en mem 
Mem fielt har miskien wer wat better. Fan no ôf silst yn in fase dat dyn búk echt groeien giet.
Bist al by de ferloskundige west? Pas oer tsien wike kinne jimme op de echo goed sjen oft de poppe in jonkje of in famke is.

Heit, kinst al in begjinnend búkje sjen by de oansteande mem?

Poppe
Jimme poppe hat lekker de romte yn mem har búk en kin lekker swimme. Spitigernôch fielst dêr noch neat fan.
De eagen binne al wol klear, mar bliuwe oant de sânde moanne tichtsitten. Dizze wike wurde de siedballen of de aaistokken foarme.

It berntsje is no:
5,5 sintimeter en 11 gram

Green Jump eco bio fairtrade