heit&mem

Swangerskipskalinder

Wanneer kan de baby horen, wanneer kan heit met het kamertje beginnen en wanneer kan mem de baby al voelen?

Heit en mem
Tiid om de poppe-útset kompleet te krijen. Lekker winkelje dus! 
En ha jimme al in bertekaartsje útsocht? Sjoch hjir foar de moaiste Fryske bertegedichtsjes.

Kijk eens bij de Geboortekaartjesdrukkerij voor mooie en bijzondere geboortekaartjes.

Poppe
De poppe is al aardich sterk en it begjint al aardich krap te wurden yn de búk.
De harsens fan de poppe binne hielendal foarme en de poppe kin no ek pine fiele.
Fielst regelmjittich in ‘getik’ yn dyn búk? Dan kin it wêze dat de poppe de hik hat.
Somtiden sjochst sels dyn búk bewegen. 

It berntsje is no:
38 sintimeter en 1300 gram

Tip: In moai bêd foar de lytse poppe

9200000040167068(1)