heit&mem

Swangerskipskalinder

Wanneer kan de baby horen, wanneer kan heit met het kamertje beginnen en wanneer kan mem de baby al voelen?

Heit en mem
Lokwinske. Jimme binne op de helte fan de swangerskip! Heit fertelt miskien al wolris in ferhaaltsje oan syn lytse protter. En dat is net sa gek, want de lytse kin jimme no echt al hearre. Hy werkent sels jim stimmen. At mem op in kreamkursus wol, kin se har no opjaan.

(Web)winkels voor de inrichting van de babykamer:

Poppe
De poppe makket wol sa’n 200 bewegings op in dei. Grutte kâns dat mem dêr wol wat fan meikriget! De poppe is no sa’n 25 sm lang en 320 gram swier.

Boeketip: Het voorleesboek voor de allerliefste papa!

9200000002229681(2)