heit&mem

Swangerskipskalinder

Wanneer kan de baby horen, wanneer kan heit met het kamertje beginnen en wanneer kan mem de baby al voelen?

Heit en mem 
It kin wêze dat by de oansteande mem sa no en dan in bytsje molke út de boarsten komt. Dat is hiel normaal. It komt om’t de boarsten harren tariede op de boarstfieding. En hoe liket it mei de babykeamer? It wurdt tiid om dêr no oer nei te tinken!

Poppe
Oer de helte! De geslachtsorganen ûntwikkelje harren no hiel hurd. By in jonkje kinst it pimeltsje miskien al sjen en by in famke binne al miljoenen aaisellen oanlein yn de aaistokken. Mar dat grutte oantal nimt fuort ek wer ôf. By de berte hat se noch mar in heal miljoen aaisellen oer.

It berntsje is no:
27 sintimeter en 380 gram