heit&mem

Swangerskipskalinder

Wanneer kan de baby horen, wanneer kan heit met het kamertje beginnen en wanneer kan mem de baby al voelen?

Heit en mem 
Somtiden kin de mem lêst krije fan pynlike of jûkjende boarsten, goed stypjen (ondersteunen) is oan te rieden! En heit, it húske net te lang beset hâlde, want mem moat wierskynlik faak nei it húske ta te pisjen. Dat komt troch de hormoanen yn it lichem en trochdat de liifmoer (baarmoeder) grutter wurdt en drukt op de blaas.

Poppe
It embryo is no sa grut as in rezyn. Dizze wike wurdt de basis lein foar de mage, terms, nieren en longen en is der al in systeem fan bloedfetten. Oan de ein fan dizze wike begjint it hertsje te klopjen.