heit&mem

Swangerskipskalinder

Wanneer kan de baby horen, wanneer kan heit met het kamertje beginnen en wanneer kan mem de baby al voelen?

Heit en mem 
It lichem fan de oansteande mem hâldt focht fêst. Dêrtroch krijt se tsjokke hannen en fuotten.
Heit, it wurdt tiid om ris praktysk nei dyn auto te sjen. Is er geskikt foar jimme lytse poppe?
Dan wurdt it tiid om in feilige maxi-cosi te keapjen.

Poppe
Fan dizze wike ôf kin dyn poppe syn definitive hâlding oannimme, mar hy kin ek noch draaie.
Pas at de poppe sakke is, feroaret er net mear fan posysje.
Nei it yndalen kinst wer wat makliker ademhelje, om’t de poppe djipper yn dyn bekken sit.

It berntsje is no:
39 sintimeter en 1500 gram

Green Jump eco bio fairtrade