heit&mem

Swangerskipskalinder

Wanneer kan de baby horen, wanneer kan heit met het kamertje beginnen en wanneer kan mem de baby al voelen?

Heit en mem 
Binne jimme net troud? Lês hjir wat jimme foar de berte fan jimme berntsje regelje moatte. Mem kin soms in stekkend gefoel yn de side krije. Dat binne de spieren fan de liifmoer (baarmoeder) dy’t oan it útrekken binne. Heit, tinkst derom dat de oansteande mem genôch rêst nimt?

Poppe
De poppe is al goed foarme, de measte organen en lichemsdielen hawwe de goede proporsjes, mar binne noch wol lyts. Der sit noch mar in hiel lyts bytsje fet ûnder de hûd.

It berntsje is no:
32 sintimeter en 560 gram

Kraamcadeaus met naam en geboorteaankondigingen