heit&mem

Jesse (5) wurdt grutte broer en tinkt te witten wat it wurdt. “Mem, ik tink dat it in broerke wurdt, want ik seach op de echo gjin sturtsjes yn it hier!”

Anna Fem (4) fertelt mem oer wat se op skoalle leard hat. “Der binne ek bisten dy’t poep ite, mem! Dat dogge kevers. Mar mieren net, want dy ite bledsjes út de frituer.” (natuer)

Djurre (4): “Wij gaan naar Spanje op vakantie, juf!” “Oh, wat leuk, Djurre”, seit juf. “Ja, en in Spanje woont Sinterklaas, juf en als we teruggaan, nemen we Sinterklaas mee in het vliegtuig, want dat gaat wat sneller dan met de boot.”

Rixt (3) sit by mem op skoat en seit: “Mem, ik haw dêr (wizend nei boarst) dochs ek út dronken?” “Ja, dat kloppet”, seit mem. “Mar wêrom sit dat spientsje dêr dan noch hieltiid oan at ik dêr net mear út drink?”

Jouke (6) besjocht de boppekant fan heit syn holle ris goed en seit: “Je hoofd is net een grasveld, met hier twee paadjes die bijelkaar komen en daar een picknickveldje.”

Laad mear