heit&mem

Djurre (4): “Wij gaan naar Spanje op vakantie, juf!” “Oh, wat leuk, Djurre”, seit juf. “Ja, en in Spanje woont Sinterklaas, juf en als we teruggaan, nemen we Sinterklaas mee in het vliegtuig, want dat gaat wat sneller dan met de boot.”

Rixt (3) sit by mem op skoat en seit: “Mem, ik haw dêr (wizend nei boarst) dochs ek út dronken?” “Ja, dat kloppet”, seit mem. “Mar wêrom sit dat spientsje dêr dan noch hieltiid oan at ik dêr net mear út drink?”

Jouke (6) besjocht de boppekant fan heit syn holle ris goed en seit: “Je hoofd is net een grasveld, met hier twee paadjes die bijelkaar komen en daar een picknickveldje.”

Jelger (4) sit achter yn de auto en freget dan al sykjend: “Heit, binne hjir ek sinneplaneten?” (sinnepanielen)

Thyme (5) sit yn in restaurant en seit tsjin de ober: “Dit drinken komt út de koelkast, no? Dêrom hjit it ek Fristi!”

Laad mear