heit&mem

Marc (4) sjocht in trekker riden en allegear mannen yn it lân. Hy wit wol wêrom. ‘Sjoch mem, dêr binne se griente oan it fangen!’

As Lotta (3) har lytse broerke drinken hân hat by mem, seit Lotta: ‘Gau de blûs ticht, mem!’ ‘Wêrom dat?’, freget mem. ‘Oars wurdt de molke kâld!’ 

Mem seit tsjin Thyme (5): ‘Bist in bytsje min?’ Thyme knikt, mar antwurdet tagelyk: ‘Mar ik bin ek in bytsje plus, hear!’

Marije (8) en Lienke (8) fytse lâns in boerd dêr’t Jelle B op stiet. Lienke: ‘Hé, Jelle B, kensto dy?’ Marije: ‘Is dat net de broer fan Ali B?’ Lienke: ‘Ja, dat leau ik al.’

Mem seit tsjin Imre (2) dat se no echt op bêd moat, want it wurdt bûten sels al tsjuster. Dêr wit Imre wol in oplossing foar. ‘Dan dogge wy it ljocht dochs oan!’

Laad mear