heit&mem

Thys (4): ‘Mama? Ik vind pittige knakworsten niet lekker. Kun je de pitten eruit halen?’

Het gezin met 2 kinderen is favoriet. Ruim de helft van de 1 miljoen gezinnen met een jongste kind in de leeftijd van 8 tot 12 jaar bestaat uit 2 kinderen.

Elize (5) wol graach op it ‘plante-oanrjocht’ sitte. (finsterbank)

In Nederland groeit 1 op de 11 kinderen als enig kind op.

Fenna (2) pûlket yn har noas. Beppe sjocht dat en freget: ‘Wat sit dêr? Fenna antwurdet: ‘In gat!’

Martijn (6) mei in gleske fris by de patat en dat is wol efkes wenne. ‘Oeh mem, ik kry hjir fertrietlike eagen fan!’

Laad mear