heit&mem

Faya (3): Mama, het is een beetje misselijk buiten! (mistig)

Als je baby de vuistjes stevig dichthoudt met het duimpje in het vuistje, dan betekent dat meestal dat hij of zij zich gespannen voelt of zich inspant.

Tije (4): ‘Mem, wanneer wordt Lars gedipt?’ (gedoopt)

Een baby wordt zonder knieschijven geboren, deze ontwikkelen zich pas na 2 jaar.

Wyke (2) : ‘Mem ik ha hiele grutte ‘spierbulten’!’

‘Ademhalen’: vanaf week 17 oefent je baby met ademhalen. Dat doet hij natuurlijk nog niet met lucht, maar met vruchtwater.

Mei leafde en respekt betinke wy it bysûndere libben fan

Mei djippe bewûndering en in protte respekt foar har moedich droegen sykte en tankber foar alles wat sy ús yn har libben meijûn hat, dogge wy kundskip dat by ús wei gien is myn ynlik leave frou, ús soarchsume mem en fantastyske beppe

Us leaf famke is der net mear. …. wie yn de bloei fan har libben. 18 jier is sy wurden.

It is goed. Wy binne der, gean mar. Haw gjin noed, do bliuwst altyd by ús.

Laad mear