heit&mem

Jelger (4) sit achter yn de auto en freget dan al sykjend: “Heit, binne hjir ek sinneplaneten?” (sinnepanielen)

Thyme (5) sit yn in restaurant en seit tsjin de ober: “Dit drinken komt út de koelkast, no? Dêrom hjit it ek Fristi!”

Lianne (3): “Mem, mei ik de klapmich wol?” (miggeklapper)

Laad mear