heit&mem

Lianne (3): “Mem, mei ik de klapmich wol?” (miggeklapper)

Hieke (7) har mem kriget ynkoarten wer in lytse poppe. As Hieke in ierdbeidessert iepenmakket, treft se it net: “Mem! Der sit allegear fruchtwetter op!”

Simmer Mare (5) sjocht omheech nei de parrebeam, hat sin oan wat en freget: “Hé mem, is dy par al gear?”

Laad mear