heit&mem

As ik mei myn soan Rymer (3,5) ûnder de dûs stean, seit er: ‘Mem, mem hat in burd op har fuotten.’ Tja, doe wist mem wol wat har te dwaan stie.

Rick (5) hat gjin nocht om nei skoalle. Mar dêr wit er wol wat op. ‘Mem, ik ha sa’n pineholle! Mar gelokkich fiel ik der neat fan.’

Jesse (5) wurdt grutte broer en tinkt te witten wat it wurdt. “Mem, ik tink dat it in broerke wurdt, want ik seach op de echo gjin sturtsjes yn it hier!”

Anna Fem (4) fertelt mem oer wat se op skoalle leard hat. “Der binne ek bisten dy’t poep ite, mem! Dat dogge kevers. Mar mieren net, want dy ite bledsjes út de frituer.” (natuer)

Djurre (4): “Wij gaan naar Spanje op vakantie, juf!” “Oh, wat leuk, Djurre”, seit juf. “Ja, en in Spanje woont Sinterklaas, juf en als we teruggaan, nemen we Sinterklaas mee in het vliegtuig, want dat gaat wat sneller dan met de boot.”

Laad mear