heit&mem

De pampergeneraasje

De pampergeneraasje

Janneke de Boer 9 maart 2018

Wurde ús bern grutbrocht as softies? It liket der wol op; dêrom ropt ekspertizesintrum VeiligheidNL op ta mear risikofol boartsjen. Wêrom moatst dat wolle? En hoe dochst dat dan?

Elkenien wol it bêste foar syn bern, en it beskermje tsjin gefaar heart dêr fansels ek by. Mar wy minsken hawwe faak de oanstriid om te gau yn te gripen, út eangst dat in bern him sear docht, of at der in risikofolle sitewaasje ûntstiet. Dy goedbedoelde beskerming is úteinlik net goed foar opgroeiende bern. Fansels beskermest dyn bern tsjin al te grutte risiko’s, mar in blau plak is meastentiids sa slim net as dat wy faak tinke.

Judith Kuiper, projektlieder VeiligheidNL: ‘Kinderveiligheid is van oudsher een kernonderwerp van VeiligheidNL. Wellicht vindt men onze ommezwaai naar risicovol spelen merkwaardig, maar het draagt zeer zeker bij aan kinderveiligheid. Onze campagne “Met een beetje risico komen ze er wel” stimuleert gedragsverandering bij ouders, soms moet je een schrammetje nu eenmaal voor lief nemen. Want het trotse gevoel dat een kind krijgt door een bepaalde ervaring heeft een positievere uitwerking dan ouders die altijd maar “stop, pas op” roepen. Waar wij eerder pleitten voor het voorkomen van letsel, willen wij nu graag laten zien dat enkel beschermen niet het allerbelangrijkste is. Het heeft namelijk ook een keerzijde, en ouders kunnen daar prima een goede balans in vinden. Trouwens, veel ouders staan open voor deze manier van opvoeden. Al moeten ze zichzelf soms overwinnen en over een drempel geholpen worden. Wij willen ouders bewust en enthousiast maken over het feit dat met name kinderen in de leeftijd van vijf tot zeven jaar best meer vrijgelaten kunnen worden, ook al vind je het als ouder een beetje eng. Wij richten ons vooral op ouders, andere partijen richten zich juist meer op professionals; zo dragen we risicovol spelen breed uit.’

Risikofol boartsjen hat in positive ynfloed op de fysike sûnens, en fergruttet it selsbetrouwen.

Neffens ekspertizesintrum VeiligheidNL – dat gearwurket mei Jantje Beton en Natuurmonumenten – hat risikofol boartsjen in positive ynfloed op de fysike sûnens, en fergruttet it it selsbetrouwen, de selsredsumens, de kriich en boppedat de sosjale feardigens fan bern. Hoefolle romte asto dyn bern joust, kinst sels teste op www.risicovol-spelen.nl.

Beskoalmasterje

Mem en juf Ellen Kraai, fan Seisbierrum, wol bern wol frijlitte mar sjocht ek de risiko’s: ‘Zolang m’n kind geen zwemdiploma heeft, vind ik het aan de waterkant spelen doodeng, en in mijn ogen is dat geen overdreven angst. Volgens mij heb ik hier een heel realistische kijk op en ik denk ook niet dat ik overdreven bezorgd ben.’

Ellen jout oan dat se yn har funksje as juf oars tsjin dingen oansjocht, dat se earder besoarge is as it om har eigen famke giet: ‘Ik moet toegeven dat ik in de klas anders tegen zulke zaken aankijk dan thuis. Bij ons eigen kind ben ik toch eerder bezorgd en ook méér bezorgd dan mijn partner. Al ben ik wel van mening dat we in onze maatschappij minder moeten betuttelen, met name de vrouwen. We zijn soms veel te bezorgd. Juffen zijn trouwens ook vaak veel voorzichtiger dan de meesters.’

Mei twa swimdiploma’s kinne seisjierrigen prima selsstannich op strjitte boartsje.

Berne-opfang

Ek yn de berne-opfang is each foar dizze nije ûntjouwingen. Binnen Kids First COP groep wurkje se mei it motto ‘Bern wat meijaan dêr’t se de rest fan harren libben wille fan hawwe’. Klustermanager Willeke Klompmaker dêroer: ‘In de kinderopvang hebben we te maken met veel eisen rondom veiligheid en gezondheid. Dat is terecht, je draagt zorg voor andermans kinderen, hun grootste en dierbaarste bezit. Maar dat wil niet zeggen dat je risicoloos moet spelen. Bewuste keuzes maken, vooraf de risico’s inschatten en zorgen dat je alle betrokkenen hierin betrekt, zorgt ervoor dat er heel veel meer mogelijk is dan nu veelal gedacht wordt. Wij willen kinderen de ruimte bieden zich te mogen ontwikkelen op alle ontwikkelingsgebieden, in hun eigen tempo en in een omgeving waarin ze zich veilig voelen, zodat ze tegen grenzen aanlopen en deze ook kunnen verleggen. Kids First geeft kinderen de ruimte, maar maakt daarin uiteraard wel de afweging tussen veiligheid en risico’s. Op de BSO boomklimmen, met echt gereedschap kunnen zagen en timmeren om een vogelhuisje te maken, als peuter je eigen brood smeren en snijden met een “echt” mes zijn hier voorbeelden van. Hiernaast hechten wij grote waarde aan het buitenspelen, niet alleen als het stralend mooi weer is, maar ook als het regent, stormt of heel koud is.’

Tink derom!

Klinke by jim thús dyn net-dwaan’s, pas-op’s en tink-derom’s ek gauris, en hearst frjemd genôch de heit fan dyn bern soks noait roppen? Echt mis giet it eins noait, hin?

Mei twa swimdiploma’s kinne seisjierrigen prima selsstannich op strjitte boartsje, al leit it der fansels wol oan wêr’t je krekt wenje. En mei sûn ferstân kin in njoggenjierrige prima in tûke skile mei in bûsmes. Mar ek it plukken fan brannettels (au!) foar it heksesop hoecht gjin probleem te wêzen, sa witte se yn alle gefallen dat se dy plant net wer mei bleate hannen hoege te plukken.

 

6 tips fan VeiligheidNL

  1. Sjoch en harkje nei dyn bern                                                                                                                                                                                                                                                                                     Eangstich of fol enerzjy? Do kenst dyn bern it bêste, tegearre meitsje jim de regels.
  2. Harkje nei dyn eigen gefoel                                                                                                                                                                                                                                                                                                Harkje goed nei dyn eigen gefoel. Do witst it bêste wat dyn bern al of net kin.
  3. Grinzen ferlizze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Elk bern sil syn of har grinzen ferlizze. Oefenje dêrmei, as dat noadich is.
  4. Meitsje heldere ôfspraken                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Bygelyks: Do meist op it plein boartsje, ast dat earst oan my fregest. Sjoch hoe’t dyn bern mei sokke ôfspraken omgiet.
  5. Moedigje oan en hâld ôfstân                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Lit bern nije dingen ûntdekke, jou romte om te eksperimintearjen.
  6. Warskôgje net te gau                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Hâld ris yn ’e gaten hoe faak asto pas op! of tink derom! ropst as dyn bern wat spannends docht. Probearje tsien sekonden te wachtsjen foardatst begjinst te roppen.

 

Troch: Janneke de Boer

Út: heit&mem nr. 2 2017

Op de hichte bliuwe fan heit&mem? Meld dy oan:

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Ek ynteressant!