heit&mem

Temaside: Hjerst/Sint Marten

Yn de hjerst slacht it waar om. De dagen wurde koarter en it wurdt kâlder. Mar it is bygelyks ek in tiid fan gesellich tegearre nifelje of Sint Marten. 

Op dizze side stiet in oersjoch fan ferskate dingen dy’t mei te hjerst te krijen hawwe. Watfoar boeken binne aardich om te lêzen, wat kinst leare oer de hjerst, wat bard der allegearre en sa fierder. 

bled-215x300

Printables: Tema Hjerst

Leuk foar yn in listje of om sa op te hingjen. Op dizze side in oantal ‘printables’ mei it tema hjerst.

Mear sjen

11-novimber-is-de-dei-233x300

Sint Marten ferskes

Alve novimber is it safier! Binne jim bern al drok oan it oefenjen mei de ferskes?

Mear sjen 

445f12ddbf469995075b77444281cb34

Tomke-pinterestside oer Sint Marten

Sjoch hjir

tomke2

Fryske Sint-Marten ferskes belústerje

Sjoch hjir

sint-marten-tomke

Blêd muzyk foar Sint-Martenferskes

Sjoch hjir

 hjerst-memory

Nifelwurkjes hjerst 

De hjerst stiet wer foar de doar. Hoe aardich is it om dan gesellich mei dyn bern te nifeljen. Dêrom hawwe wy alle Tomke nifelwurkjes foar de hjerst op in rychje set!

Mear sjen 

fd049fdb5990d7d17ad2b782fc6b04c9

Tomke-pinterestside oer de hjerst 

Sjoch hjir

5c2225a887ef8a9e7717446e4a3b9944

Tomke kleurplaten Sint Marten

Op de Tomke-pinterestside oer Sint Marten steane ek kleurplaten. 

Sjoch hjir 

   

As de dagen koarter wurde kin it tige gesellich wêze om dyn berntsje lekker foar te lêzen. Hjirûnder in oantal geskikte boeken op in rychje!

de-bistenboel 

De bisteboel fan Omke Roel 

Kinne jim se noch? ‘In knyn, minemyn’ en Kees Kikkert, Hintsje Kokkelintsje en Bijke, Bijke, Bijke. 

Mear sjen 

2783_product_4697_0

It Grutte Foarlêsboek

De moaiste ferhalen oer fan alles en noch wat: in knyn dy’t de hik hat, wetterpokken, Tomke en noch folle mear.

Mear sjen

tomkejierboek-247x300

Alle Tomkeboekjes op in rychje!

Yn it Tomke jierboek bard der elk seizoen wat oars. Dit boek en de oare boeken fan Tomke yn in oersjoch.

Mear sjen

666835376-301x375

Gruffalo de grissel?

”De gruffalo? Noch noait fan heard.” ”De gruffalo! Kensto dy dan net?” ”Hy hat in gefaarlike snút, klauwen, skerp as in swurd, en ferskuorrende kaken mei tosken hiel grut.”

Mear sjen

tuzenwurden-150x150

Tûzen Wurden

Wa hat ’m net yn de kast lizzen: Tûzen wurden. Ít Fryske berneboek ûnder de berneboeken; in echte klassiker.

Mear sjen 

denatoer

De natoer

Stevich kartonboekje foar pjutten mei lûden dy’t de platen ta libben bringe. Druk op de knopkes en ûntdek de lûden út de natoer… 

Mear sjen