heit&mem

Temaside: Hjerst/Sint Marten

Yn de hjerst slacht it waar om. De dagen wurde koarter en it wurdt kâlder. Mar it is bygelyks ek in tiid fan gesellich tegearre nifelje of Sint Marten. 

Op dizze side stiet in oersjoch fan ferskate dingen dy’t mei te hjerst te krijen hawwe. Watfoar boeken binne aardich om te lêzen, wat kinst leare oer de hjerst, wat bard der allegearre en sa fierder. 

bled-215x300

Printables: Tema Hjerst

Leuk foar yn in listje of om sa op te hingjen. Op dizze side in oantal ‘printables’ mei it tema hjerst.

Mear sjen

11-novimber-is-de-dei-233x300

Sint Marten ferskes

Alve novimber is it safier! Binne jim bern al drok oan it oefenjen mei de ferskes?

Mear sjen 

445f12ddbf469995075b77444281cb34

Tomke-pinterestside oer Sint Marten

Sjoch hjir

tomke2

Fryske Sint-Marten ferskes belústerje

Sjoch hjir

sint-marten-tomke

Blêd muzyk foar Sint-Martenferskes

Sjoch hjir

 hjerst-memory

Nifelwurkjes hjerst 

De hjerst stiet wer foar de doar. Hoe aardich is it om dan gesellich mei dyn bern te nifeljen. Dêrom hawwe wy alle Tomke nifelwurkjes foar de hjerst op in rychje set!

Mear sjen 

fd049fdb5990d7d17ad2b782fc6b04c9

Tomke-pinterestside oer de hjerst 

Sjoch hjir

5c2225a887ef8a9e7717446e4a3b9944

Tomke kleurplaten Sint Marten

Op de Tomke-pinterestside oer Sint Marten steane ek kleurplaten. 

Sjoch hjir 

   

Berneboeken oer de hjerst / Kinderboeken over de herfst

Tomke nei de bosk
Yn Tomke nei de bosk is it hjerst. Yana Yu komt mei in pear pompoenen by Tomke. Dêr kinne se it hús moai mei fersiere! Kornelia nimt harren mei nei de bosk om noch mear moais te sykjen. Bledsjes, ikels, kastanjes… Wat in moaie kleuren! Wat kinst dêr allegear mei dwaan? Hjir te bestellen.
Wêr bisto, lytse foks?
Bern fine it hearlik om troch de gatsjes fan dit prachtich yllustrearre boekje op syk te gean nei lytse foks.
Dit prachtige boekje is hjir te bestellen.