heit&mem

Heit&mem-panel

Fryslân is in twatalige provinsje. It doel is dan ek om der efter te kommen hoe’t de ferskate talen har ûntwikkelje by de bern. 

Alders mei bern tusken de 0 en 6 jier âld binne frege om har op te jaan foar it panel. De bedoeling is dat sy de taalûntwikkeling fan harren bern mei ús diele. Mei dizze ynformaasje kinne wy oer in langere tiid sjen hoe’t de ferskate talen ûntwikkelje by bern.

It heit&mem-panel is oprjochte troch Afûk en it Sintrum Frysktalige Berneopfang (SFBO) yn gearwurking mei de Fryske Akademy en de RUG.  

Ek meidwaan? Sjoch hjir foar mear ynformaasje. 

De nieuwste activiteit ‘3-talige plaatjesbingo’ 
De nieuwste activiteit van het heit&mem-panel is een 3-talige plaatjesbingo. Deze activiteit is voor kinderen vanaf ongeveer 2 jaar. Aan de hand van een korte tekst in het Nederlands, Fries of Engels, zoekt het kind het bijbehorende plaatje op de bingokaart. De opdracht is begin februari per post verstuurd.

Lees verder

 

Dit bin ik dit kin ik panel meertaligheid

Onderzoek ‘Dit bin ik, dit kin ik’

De nieuwe activiteit voor het heit&mem-panel is ‘Dit bin ik, dit kin ik’. Deze is bedoeld voor kinderen van ongeveer 4 – 7 jaar. In verband met de inhoud is de opdracht deze keer door het Sintrum fan Frysktalige berne-opfang per post verstuurd (9 maart 2017).

Lees verder

handjes

Onderzoek ‘Hantsjes yn ‘e hichte’ 
Het onderzoek dat vanaf deze week (24 oktober 2016) onder de Heit & Mem panelleden wordt verspreid gaat over de app ‘Hantsjes yn ‘e hichte’. We willen onderzoeken hoe kinderen omgaan met het zingen van één en hetzelfde liedje in meerdere talen en we willen graag weten wat je mening is over de app.
Lees verder

 

Young hipster father playing with his daughters

Socht: âlders foar it heit&mem panel!
Yn Fryslân wurde twa talen neist inoar brûkt. It Frysk en it Nederlânsk. Dêrom hawwe Afûk en it SFBO it heit&mem-panel opset…
Fierder lêze 

-> Heit&mem-panel: resultaten oant no ta

Een scheetje is “in skytske” en sjippe is “chips”

Tweetalige kinderen van 4 jaar en ouder kennen vaak al veel woorden in beide talen en gebruiken die ook onbewust. Het vertalen van de ene naar de andere taal is soms lastig, wij zijn benieuwd rond welke leeftijd kinderen deze vaardigheid ontwikkelen…

Fierder lêze

product_3715_0_1 

Friese woordjes leren met een opzegversje
Begin 2016 hebben deelnemers van het heit&mem-panel met kinderen in de leeftijd van 3 t/m 6 jaar een Friestalige activiteit gedaan…
Fierder lêze 

heitenmempanel-spultsje-novimber-1024x258kopie
 

Wurden út in oare taal leare mei in spultsje
It heit&mem panel ûndersocht de effekiviteit fan in spultsje mei Ingelske wurden. No binne wy op syk nei âlders dy’t mei de bern meidwaan wolle oan it panel…
Fierder lêze 

26-02-2016 Afuk  Heit&Mem Ny Beets Elisabeth Mulder met haar zoon tijdens de engelse les. ( nieuw experiment om peuters en kleuters engels te leren.

 

Bringsto dyn bern twatalich grut?
It opgroeien mei ferskillende talen hat ynfloed op de taalûntwikkeling fan bern. Mar hoe wurket dat krekt? Dat wol it heit&mem-panel graach yn kaart bringe. Dochsto ek mei?…
Fierder lêze

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren