heit&mem

De berteleppel

Eartiids wie it hiel gewoan om by de berte fan in poppe in sulveren berteleppel te jaan.
De poppe kriich de berteleppel mei ynskripsje meastal fan de pake of beppe dy’t ferneamd wie.

Dieuwke van der Meer 15 augustus 2015

De ynskripsje bestie meastal út de namme, bertedatum en –plak fan de poppe. Mei it jaan fan de berteleppel waard faak gelok, sûnens en rykdom tawinske. De leppel wie ek in soarte fan belizzing, in fersekering foar minne tiden, om’t sulver kostber wie. En tagelyk waard ek in stikje famyljeskiednis fêstlein.

heit&mem is nijsgjirrich oft jim ek noch oare bertetradysjes hawwe yn jim famylje!

 

Sikesto in moai bertegeskink? Sjoch hjir foar in oersjoch.

Ut: de lytse heit&mem 2015

Guon pake en beppe’s jouwe in moaie sulveren leppel kado by de berte fan de poppe. Oaren krije in eigen apelbeam. Of der…

Posted by Heit En Mem on zaterdag 15 augustus 2015

Op de hichte bliuwe fan heit&mem? Meld dy oan:

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.