heit&mem

Boartsje mei pjutten

Boartsje mei pjutten

Troch gesellich mei syn allen ferskes te sjongen en spultsjes mei bern te dwaan, fergrutsje wy op  boartlike wize de wurdskat fan bern. Hjirmei nûge wy ek bern dy’t oare talen prate, om it Frysk te brûken. Yn dit oere kin bern, tegearre mei heit, mem, broer of suske, of bêste freon, dizze aktiviteiten erfare. Hiel gesellich, boartlik en fleurich!