heit&mem

De babykonsulint leart dy dyn poppe kennen

Sûnt in pear jier kinst yn dy ûnwisse begjintiid fan it heit en mem wêzen ek by in babykonsulint terjochte mei fragen oer dyn poppe, of oer dingen dy’t oars geane as datst ferwachte hiest. Babykonsulinten binne spesjalisearre ferpleechkundigen mei in soad ûnderfining mei babys.

Arjanne Nijp 18 april 2016

Elena Atsma út Snits is ien fan de twa babykonsulinten yn Fryslân. ‘Ik geef eigenlijk geen directe adviezen, maar help ouders hun baby te leren kennen’, fertelt se. In protte saken dêr’t âlders tsjinoan rinne, komme neffens har troch in tekoart oan kennis. ‘Als er bijvoorbeeld problemen zijn met slapen, geef ik inzicht in hoe een baby slaapt. Ik probeer ze te laten kijken naar hun kindje. Zodat ze kunnen zien wanneer het moe is, of wanneer het honger krijgt.’

In babykonsulint komt by de âlders thús, om mei te sjen yn de sitewaasje wêryn’t it probleem him foardocht. Elena Atsma: ‘Ik kijk mee tijdens het voeden en blijf bijvoorbeeld tot het kindje gaat slapen. Dan zie ik hoe de ouders het doen en kan ik ze bevestigen in hun rol als vader en moeder. Veel ouders zoeken hun informatie op internet, maar dat maakt ze ook vaak onzeker.’ De tiid, de oandacht en it meisjen is ek krekt dat stikje mear dat babykonsulintes biede kinne. ‘Ouders doen allemaal hun best, maar soms hebben ze een steuntje in de rug nodig.’

Mear ynformaasje: www.babyconsulent-sneek.nl

Ut: heit&mem 2016, nr 1

Hjjr fynst in babyfoon-mei-kamera

Op de hichte bliuwe fan heit&mem? Meld dy oan:

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Ek ynteressant!

Baby’s van zeven maanden zijn al in staat om twee talen met elk een heel andere grammatica uit elkaar te houden en te leren.