heit&mem

Afûk-boekpanel

Dieuwke van der Meer 10 januari 2019

Wy binne op syk nei boek(foar)lêzers foar de Afûk-boekpanel. Wat foar dy?
Liket it dy leuk om de nijste útjeften (berneboeken of boeken foar folwoeksenen) fan de Afûk thússtjoerd te krijen en der wat oer te skriuwen? Meld dy dan gau oan!

Wat moatst der foar dwaan?

 • Minstens 4 leuke foto’s (wêrfan minstens 2 yn de breedte) meitsje fan it boek / it foarlêzen foar op ús website, yn ús webwinkel én op ús Facebook en Instagram.
 • In reviewtekst skriuwe dy’t wy op ús website sette kinne fan minstens 300 wurden.
 • It mei sawol yn it Frysk as yn it Nederlânsk. Ast it yn it Frysk dochst, sil it noch troch ús neisjoen wurde. 
 • Alles binnen twa wiken oanleverje. (maile nei ynfo@heitenmem.nl)

  It boek meist fansels hâlde!

Oanmelde

Oanmelde kin troch in mailtsje te stjoeren nei ynfo@heitenmem.nl.

Set yn de mail:

 1. Dyn foar- en achternamme en adresgegevens.
 2. It soarte boek datst graach teste wolst. (printeboeken, jeugdboeken, romans, dichtbondels ensf. sjoch foar ynspiraasje op websjop.afuk.nl)
 3. Yn hokker taal ast de blog skriuwe silst en ofst skriuwûnderfining hast.
 4. Ast graach berneboeken (foar)lêze wolst, set dan de leeftiiden (en bertedata) fan dyn bern yn de mail sada’t wy de boeken foar de leeftiid fan dyn bern opstjoere kinne.

 

Wy sille eltse nije útjefte nei in oantal Afûk-boekpanelleden stjoere. Wy kinne dus net alle kearen eltsenien in boek stjoere. Wy sille besykje dat eltsenien ris oan de beurt komt.

Somtiden stjoere wy in mail mei de fraach wa’t oer in boek of in produkt in resinsje skriuwe wol. Hâld de brievenbus en dyn mailbox dus  yn ’e gaten!

Op de hichte bliuwe fan heit&mem? Meld dy oan:

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Ek ynteressant!