heit&mem

Afûk-boekpanel

Dieuwke van der Meer 10 januari 2019

Wy binne op syk nei boek(foar)lêzers foar de Afûk-boekpanel. Wat foar dy?
Liket it dy leuk om de nijste útjeften (berneboeken of boeken foar folwoeksenen) fan de Afûk thússtjoerd te krijen en der wat oer te skriuwen? Meld dy dan gau oan!

Wat moatst der foar dwaan?

 • Minstens 4 leuke foto’s (wêrfan minstens 2 yn de breedte) meitsje fan it boek (mei dyn bern) en/of it foarlêsritueel foar op ús website, yn ús webwinkel én op ús Facebook en Instagram. Sjoch ûnderoan dizze side foar trije fotografytips.
 • In reviewtekst skriuwe dy’t wy op ús website sette kinne fan minstens 300 wurden.
 • It mei sawol yn it Frysk as yn it Nederlânsk. Ast it yn it Frysk dochst, sil it noch troch ús neisjoen wurde. 
 • Alles binnen trije wiken oanleverje. (maile nei ynfo@heitenmem.nl)

  It boek meist fansels hâlde!

Oanmelde

Oanmelde kin troch in mailtsje te stjoeren nei ynfo@heitenmem.nl.

Set yn de mail:

 1. Dyn foar- en achternamme en adresgegevens.
 2. It soarte boek datst graach teste wolst. (printeboeken, jeugdboeken, romans, dichtbondels ensf. sjoch foar ynspiraasje op websjop.afuk.frl)
 3. Yn hokker taal ast de blog skriuwe silst en ofst skriuwûnderfining hast.
 4. Ast graach berneboeken (foar)lêze wolst, set dan de leeftiiden (en bertedata) fan dyn bern yn de mail.

 

Sa’n ien kear yn de wike krije alle Afûkboekpanelleden in mailtsje mei de fraach wa’t oer in boek of produkt in resinsje skriuwe wol. Hâld dyn mail dus goed yn ‘e gaten!

—-

3 Fotografytips!

De resinsjetekst is belangryk, mar in pear moaie foto’s derby ek! Mar dat is somtiden in hiele keunst, dêrom jouwe wy dy hjirby 10 tips om moaie foto’s te meitsjen foar by de resinsjes.

1) Fotografearje it boek mei persoanen
Mei de persoanen derby komt de foto echt ta libben. Ek kinst goed it formaat fan it boek ynskatte.Kinst fansels ek dysels op de foto sette wylst it it boek oan it lêzen bist. Leaver net werkenber yn byld? Hâld it boek dan wat foar dyn gesicht.
 
  2) Fotografearje ek de binnenkant fan it boek
Minsken binne altyd hiel benijd nei de binnenkant fan it boek. In moaie wize om dat op de foto te krijen is om de lêzer mei it boek fan achter te fotografearjen.
3) Set it boek op in moai plakje
It is altyd leuk om it boek op in moai plakje del te setten. Let derby op dat it net te drok wurdt. Let op kleuren, komposysje en ljocht. En ferjit net om de foto’s yn de breedte te meitsjen! Dat komt moaier út op ús website.
 

 

Op de hichte bliuwe fan heit&mem? Meld dy oan:

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Ek ynteressant!