heit&mem

Ynienen stiet ús wrâld stil. Us rots yn de brâning, stipe en taflecht, bliermoedich en altyd rjocht troch see. Net te befetsjen dat wy dy no misse moatte. It libben nimt dy as in fûgel yn syn flecht mei.

Ynienen stiet ús wrâld stil. Us rots yn de brâning, stipe en taflecht, bliermoedich en altyd rjocht troch see. Net te befetsjen dat wy dy no misse moatte. It libben nimt dy as in fûgel yn syn flecht mei.

Joukje de Jong 9 november 2016

Ynienen stiet ús wrâld stil. Us rots yn de brâning, stipe en taflecht, bliermoedich en altyd rjocht troch see. Net te befetsjen dat wy dy no misse moatte. It libben nimt dy as in fûgel yn syn flecht mei.