heit&mem

Yn mem har búk wie it waarm en sacht.

Yn mem har búk wie it waarm en sacht.

Sietske Zwart 27 augustus 2015

Yn mem har búk wie it waarm en sacht.
Lei ik te skoppen dei en nacht.
Mar no lit ik my hearre,
en sil ik heit syn dreamen en ris bedjerre.