heit&mem

Yn elke earm in bern

Yn elke earm in bern

Sietske Zwart 27 augustus 2015

Yn elke earm in bern
4 hantsjes – 4 fuotsjes
alles der op en der oan!
Dit is in mirakel,
dit is net gewoan!